Çerez Örnek

Antroposen Araştırma Grubu

Ege Üniversitesi Antroposen Araştırma Grubu ("antrog"), Antroposen Çağın acil ekolojik, toplumsal ve politik sorunlarına disiplinlerötesi ve uluslarötesi bir tutumla yaklaşmayı hedefler.

Amacımız Antroposen teması etrafındaki çeşitli konulara dair bilimsel analizler geliştirmek ve çözüm önerileri üretmektir.

Üyelerin her biri farklı bilim dallarından gelmekte olup ortak çalışma noktası iklim, ekoloji, çevre, paleoiklim, paleoçevre, simetrik ontolojiler, obje yönelimli ontolojilerdir.

Araştırma Grubu, sosyal adalet ve eşitlik ilkesine dayalı, insan-merkezci olmayan felsefi ve ahlaki ilkeyle ekolojik sorunlara eğilmeyi hedefleyen farklı kurum ve bilim dallarından araştırmacılardan oluşur.

Çalışma grubunun tek bir ana hedefi vardır: İçinde bulunduğumuz Antroposen Çağı sosyal, politik, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla analiz etmek; jeoloji, biyoloji, çevre bilimleri, iklimbilim gibi yer, fen ve mühendislik bilimleriyle bir arada ve bu bilimlerle doğrudan ortaklık içinde krizin çözümüne yönelik bilimsel üretim ve etkinlikler yapmak.

Websitesi: https://www.antrog.net/


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ